اکرم رضا کریمی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان البرز