یگانه بوذری

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان آذربایجان شرقی