عجب ناز کریمی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان فارس