-

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان گلستان