فاطمه مزرعتی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان اصفهان