-

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان کرمان