گلاله بهرامی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان کردستان