مینا عزیزی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان مرکزی