معصومه شعبانی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان مازندران