-

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان سیستان و بلوچستان